Tájékoztató a végrehajtási eljárás költségeiről

A Porsche Finance Zrt. elsődlegesen gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéseket és pénzügyi lízingszerződéseket köt.

A gépjármű finanszírozási kölcsönszerződések biztosítéka a szerződés megkötésekor 5 (öt) naptári évre kikötött vételi jog, míg a pénzügyi lízingszerződéseknél ilyen biztosíték nincs, mert a gépjármű tulajdonosa a Porsche Finance Zrt.

Mindkét szerződés típusnál lehet a szerződésnek biztosítéka adóstárs vagy készfizető kezesség.

A végrehajtás költségeit tágan értelmezzük, ezért a két szerződés típusnál bemutatjuk azon eseményeket is, amikor nem a bírósági végrehajtási szakaszban van a követelés érvényesítés.

Társaságunk - mindkét szerződés típusnál - az Ügyfél nem fizetése okán (azaz, ha a fizetési felszólításokra az Ügyfél nem teljesített) jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A kölcsönszerződések felmondása esetén - amennyiben érvényesíthető a vételi jog - egyoldalú nyilatkozattal megtörténik a vételi jog gyakorlása is és a gépjármű birtokba vétele.

A pénzügyi lízingszerződéseknél a szerződés azonnali hatályú felmondása egyidejűleg azt is eredményezi, hogy a szerződés tárgyát képező gépjárművet az Ügyfél köteles Társaságunk birtokába visszaadni.

Mindkét szerződés típusnál a Porsche Finance Zrt. a következő követelés érvényesítési / behajtási költséget jogosult érvényesíteni:

  • felmondás költsége, mely 30.000,-Ft + ÁFA, azaz 38.100,-Ft,
  • gépjármű értékbecslési díja;
  • forgalomból kivonás költsége (abban az esetben, ha az Ügyfél nem adja át Társaságunknak a gépjárművet, azaz jogellenesen tartja birtokában);
  • a birtokba vett jármű szállításával kapcsolatban felmerülő költségek pl. tréler, üzemanyag, autópálya használati díj; Kizárólag a gépjármű finanszírozási kölcsönszerződésnél még a további költségek érvényesíthetőek:
  • vagyonszerzési illeték;
  • eredetiségvizsgálat, törzskönyv és forgalmi engedély kiállításának a költségei. A Porsche Finance Zrt. a fenti költség érvényesítés lehetőségét az Általános Szerződési Feltételekben köti ki.

Mindkét szerződés típus esetén Társaságunk a szerződések felmondását követően azokat elszámolja és megküldi az Ügyfélnek, amely ha tartozást tartalmaz, azt az Ügyfél köteles megfizetni. Amennyiben ez a követelés nem vagy részben kerül teljesítésre, úgy annak érvényesítése elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásával történik.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének díja a díjalap 3%-a, de legalább 8000 forint, legfeljebb pedig 300 000 forint. Továbbá a díj legalább annyiszor 1600 forint, ahány fél van. Ha a jogosult a kérelmétől a fizetési meghagyás kibocsátása előtt eláll, úgy a fizetendő eljárási díj az eljárásért egyébként fizetendő díj 10%-a, de minimum 3200 Ft.

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért a közjegyzőnek díjat kell fizetni, melynek mértéke a végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint;

A díjat a végrehajtást kérő előlegezi és a végrehajtás elrendelése esetén az adós, minden más esetben a végrehajtást kérő viseli; azt végrehajtási költségként kell behajtani. A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjról külön törvény rendelkezik.

Ha a végrehajtást kérő ugyanazon közjegyzői okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a fenti díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni. A megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani.