A Porsche Finance Zrt. a Moratórium 2 szerinti fizetési haladékkal kapcsolatosan feltett gyakori kérdésekre az alábbi válaszokat tudja adni. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Moratórium 2 lejárta 2021.09.30. napjáig meghosszabbításra került. 

A lentieken túl részletes tájékoztatást talál a fizetési moratóriummal kapcsolatosan a Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/koronavirus oldalán.

1. Kik vehetik igénybe a Moratórium 2 által 2021.09.30. napjáig biztosított fizetési haladékot?

A fizetési haladék mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek (beleértve egyéni vállalkozók) részére biztosítva van.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is a fizetési moratórium hatálya alá esnek. Az államra, az önkormányzatra és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozásokra a fizetési moratórium hatálya nem terjed ki.

2. Milyen típus szerződésekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozik a Moratórium 2?

A jogszabály alapján a fizetési haladék a Porsche Finance Zrt. által nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozott, feltéve, hogy 2020.03.19. napjáig a kölcsön folyósításra került. Pénzügy lízingszerződés esetében azok a pénzügyi lízingszerződések tartoztak a fizetési moratórium hatálya alá, ahol 2020.03.19. napjáig a gépjármű a Lízingbevevő részére - az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint - átadásra került. Azok a fogyasztónak minősülő ügyfelek, akiknek a pénzügyi lízingszerződései 2020.03.19-ig megkötésre kerültek, azonban a gépjárművek átadására ezen időpontot követően került sor, a jogszabály szerinti teljes hiteldíjmutató korlátozás (THM plafon) előnyeiben részesültek. 

3. Hogyan vehetem igénybe a Moratórium 2 szerinti fizetési haladékot?

Amennyiben 2020-ban az utolsó esedékességű havi lízingdíj (törlesztő részlet) vonatkozásában - nyilvántartásunk szerint - igénybe vette a Moratórium 1 szerinti fizetési haladékot, akkor a szerződése vonatkozásában a fizetési haladék továbbra is beállításra került 2021.01.01-ét követően. Ha 2020. decemberében nem élt a Moratórium 1 által biztosított fizetési haladékkal, és fizetési kötelezettségét teljesítette, a Moratórium 2 igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban be kell jelentenie Társaságunk felé. Abban az esetben, ha Ön eddig igénybe vette a fizetési moratóriumot, de a jövőben nem kíván élni a moratórium lehetőségével szintén írásban jelentheti be erre vonatkozó szándékát. A www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/moratoriumi-nyilatkozattetel oldalon olvashat bővebben a tájékoztatás módjáról és ezen az oldalon található minta tájékoztató dokumentumokat is használhatja a bejelentései megtételekor.

A nyilatkozatok feldolgozása a Társaságunk általi tudomásszerzést, kézhezvételt követően haladéktalanul megkezdődik, de a feldolgozás és a rendszer beállítások elvégzése így is pár napot igénybe vehet. Kérjük, hogy a nyilatkozattétel során ezen időtartammal is számoljanak. 

4. Mire jó és hogyan kell alkalmazni a www.porschemoratorium.hu oldalon található alkalmazást?

Az alkalmazás keretében mind fogyasztók, mind vállalkozások bejelenthetik a Moratórium 2 szerinti fizetési haladék igénybevételére vagy annak mellőzésére vonatkozó tájékoztatásukat. Az alkalmazás használatához szükséges az ügyfélazonosító szám. Az ügyfélazonostó számot megtalálja, a 2020. decemberében megküldött postai levelünkben. Amennyiben ilyen levelet nem kapott és az ügyfélazonosító számát nem ismeri, telefonos ügyfélszolgálatunktól (06-1) 465-4700 is lekérdezheti vagy rendszerünkben rögzített e-mail címére - info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu oldalra küldött kérése esetén - megküldjük.

5. Ki nem veheti igénybe a Moratórium 2 által biztosított fizetési haladékot?

A fizetési moratórium hatálya alá a 2020.03.19. előtt felmondott lízing - és kölcsönszerződések nem tartoznak, ezen szerződések esetében a Porsche Finance Zrt. jogszerűen érvényesíti a követeléseit. Nem terjed ki a moratórium hatálya a 2020.03.19. előtt felmondott lízing- és kölcsönszerződésekből eredő tartozások részletekben történő megfizetésére kötött megállapodásokból eredő fizetési kötelezettségekre sem. A Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. által nyújtott tartós bérleti szerződés nem minősül pénzügyi lízingszerződésnek, így ezen szerződésekből eredő követelésekre a jogszabály szerinti fizetési haladék nem áll fenn.

6. Mit jelent a Moratórium 2 szerinti fizetési haladék?

A 2. pont szerinti szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal (törlesztő részletekkel) együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj (törlesztő részlet) és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg a moratórium lejártát követő időszak első, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően (moratórium igénybevétele nélkül) kiszámított havi lízingdíj/törlesztő részlet összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is. Az eredeti szerződési feltételek alatt a 2020. évi LVIII. törvény (Moratórium 1) szerint a jogszabály erejénél fogva módosult szerződési feltételeket kell érteni.

7. Tovább kell majd fizetni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket a Moratórium 2 miatt?

Igen. A jogszabály szerint a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama alap esetben a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, de ennél hosszabb időtartammal is meghosszabbodhat annak érdekében, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj (törlesztő részlet) és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg a moratórium lejártát követő időszak első, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően (moratórium igénybevétele nélkül) kiszámított havi lízingdíj/törlesztő részlet összegét. Az eredeti szerződési feltételek alatt a 2020. évi LVIII. törvény (Moratórium 1) szerint a jogszabály erejénél fogva módosult szerződési feltételeket kell érteni.

8. Moratórium 2 ellenére fizethetem tovább a finanszírozási szerződésemet?

Igen. A fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatás megküldésével, vagy a havi lízingdíj, törlesztő részlet befizetésével a fizetési moratórium alatt is lehet teljesíteni. Ugyanakkor a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés - bármiféle egyéb tájékoztatás nélkül - azt jelenti, hogy kizárólag az aktuális lízingdíj (törlesztő részlet) esetében nem kívánja a fizetési moratórium lehetőségét igénybe venni. A havi lízingdíj (törlesztő részletet) teljes összegének fizetési határidőn belüli megfizetése esetén kerül a befizetés összege az esedékes havi lízingdíjra (törlesztő részletre) jóváírásra, ellenkező esetben az adott havi lízingdíj (törlesztő részlet) vonatkozásában a fizetési moratórium beállításra kerül. A fizetési moratóriumra vonatkozó tájékoztatás jövőre szóló nyilatkozatnak minősül, így visszamenőlegesen a fizetési haladék beállítását vagy annak mellőzését nem áll módunkban módosítani.

9. Mi történik akkor, ha a moratórium alatt jár le a szerződésem futamideje?

A jogszabály szerint a fizetési moratórium fennállás alatt lejáró szerződés a moratórium lejártának végéig meghosszabbodik. Azon szerződés, amelyre a Moratórium 2 szerinti fizetési haladék nem lett beállítva, az eredeti szerződési feltételek szerinti futamidő lejártakor megszűnik. Az eredeti szerződési feltételek alatt a 2020. évi LVIII. törvény (Moratórium 1) szerint a jogszabály erejénél fogva módosult szerződési feltételeket kell érteni. Eltérő szabályok állnak fenn a nyíltvégű pénzügyi lízingszerződések esetében, amelyről bővebben a 13. pontban olvashat.

10. Késedelmi kamat felszámításra kerül-e a moratóriummal érintett fizetési kötelezettségek nem teljesítése miatt?

Amennyiben a Moratórium 2 szerinti fizetési haladék az Ön szerződésére Társaságunk által beállításra került, Társaságunk nem számít fel késedelmi kamatot, tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium jogszabályban van foglalva és egyéb hátrányos jogkövetkezményeket sem alkalmaz a moratórium alatti nemfizetés miatt.

A fizetési moratórium időszaka alatt azonban a tőketartozás kamatozik, mely kamat elengedésre nem kerül. A kamatot a fizetési moratóriumot követően kell majd megfizetni.

11. Késedelmes tartozás esetén történik-e adatszolgáltatás a központi hitelinformációs rendszer (KHR) felé?

A fizetési moratórium nem tekintendő mulasztásnak a KHR tekintetében. Ily módon a moratóriummal érintett fizetési kötelezettségek nem teljesítése miatt a KHR felé adatszolgáltatás nem történik ugyanakkor a fizetési haladék igénybevételének ténye átadásra kerül. Ugyanakkor a moratórium ideje alatt a késedelmes napok száma eltörlésre nem kerül, az változatlan marad, a moratórium lejártát követően - tartozás rendezése hiányában - a késedelmes napok számítása tovább folytatódik. Erre tekintettel, amennyiben a moratórium hatályba lépése előtt lejárt tartozása állt fenn, fizetési szándék esetén először ezen lejárt tartozás rendezése ajánlott, a moratórium lejártát követően alkalmazható jogkövetkezmények (pl. KHR felé történő adatszolgáltatás, azonnali hatályú felmondás) elkerülése érdekében.

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény értelmében fogyasztók esetében Társaságunk a fizetési moratórium lejártát követően átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak a természetes személynek az azonosító adatait és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatait, aki a Társaságunkkal finanszírozási szerződést kötött és: 

  • lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és
  • ez a minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében Társaságunk a moratórium lejártát követően átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak a vállalkozásnak az azonosító adatait és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

A mulasztás tényének KHR felé történő megküldése esetén, a jövőbeli hitelfelvételek lehetősége beszűkül, tekintettel arra, hogy a hitel felvétele előtt a pénzügyi intézményeknek kötelező a KHR-ben rögzített adatokat a hitelképesség megállapításánál figyelembe venni. A KHR-ben mulasztással szereplő adósok, a pénzügyi intézmények hitelbírálata során kockázatos ügyfélnek minősülnek, így részükre nem, vagy csak korlátozott esetekben nyújtanak új finanszírozást. 

A KHR felé történő adatszolgáltatásról bővebb felvilágosítást Társaságunk honlapján ( https://www.porschefinance.hu/uegyfelszolgalat/porsche-finance-szerzodesi-feltetelek/porsche-finance-uezletszabalyzat-es-aktualis-altalanos-szerz) olvashat.

12. Készfizető kezesként, hogyan érint engem a fizetési moratórium?

A Moratórium 2-re való jogosultságnak a Lízingbevevő/Adós vonatkozásában kell fennállnia. A Lízingbevevő/Adós eljárása és nyilatkozata kihat a készfizető kezességre is. Moratórium 2 beállítása esetén a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket is érinti, így a készfizető kezességvállalás időtartamát is módosítja és a kezesség kiterjed a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamattartozás megfizetésére is.

13. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén hogyan módosul a gépjármű használat és a vételi jog gyakorlásának ideje?

A pénzügyi lízingszerződés speciális - lízingtárgy használatához kötött - finanszírozási jellegére tekintettel, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank a fizetési moratórium és a lízingtárgy használati jogával kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást tette közzé még a Moratórium 1 időszaka alatt ( https://lizingszovetseg.hu/hirek/megerkezett-a-vart-pm-allasfoglalas-a-nyilt-vegu-penzugyi-lizing-ugyeben):

"A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 13. § (3) bekezdése nyomán a futamidő meghosszabbítás a nyílt végű pénzügyi lízing esetén nem érinti a lízingbe vevő lízingtárgyon fennálló használati jogát és tulajdonszerzési lehetőségét sem. Vagyis - ellenkező megállapodás hiányában - a lízingbe vevőnek vételi jogát, vevőkijelölési jogát az eredeti szerződés szerinti határidőig kell gyakorolnia. Ha nem él ezzel a joggal, akkor - ellenkező megállapodás hiányában - a lízingtárgy használatára már csak a szerződésben rögzített eredeti időpontig jogosult. Ha viszont él vételi jogával, a maradványértékre, mint vételárra a moratórium már nem terjed ki."

A fenti állásfoglalás a 2020. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdésében jogszabályba foglalásra került:

"(2) A pénzügyi lízingszerződés teljesítési határidejének e törvény szerinti módosulása, valamint a futamidő meghosszabbodása nem érinti a lízingbevevőnek a pénzügyi lízingszerződés szerint a lízingtárgyon fennálló használati jogát, továbbá a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonszerzési jogosultságát."

A fenti jogszabály alapján a fizetési haladék ellenére a Lízingbevevő gépjárművön fennálló használati joga megszűnik az eredeti futamidő lejáratakor és a vételi jog gyakorlása esetén esedékessé válik a Maradványérték összege is. A Maradványérték összegére pedig a moratórium nem terjed ki, így az az eredeti időpontban válik esedékessé és megfizetendővé.  A gépjármű leadására vonatkozó információt az alábbi oldalunkon olvashat:  https://www.porschefinance.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzuegyi-lizing/gepjarmu-leadas.

Azon Ügyfelek esetében, akiknek a nyílt végű pénzügyi lízingszerződésének eredeti futamideje lejárt vagy lejár a fizetési moratórium végéig, Társaságunk a Moratórium 1 igénybevétele következtében meghosszabbodott futamidő végéig történő gépjármű használatot csak abban az esetben biztosítja, ha az Ügyfél vállalja, hogy nem él a 2020. évi CVII. törvény szerinti fizetési moratóriummal (Moratórium 2) és fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.  

Az eredeti szerződési feltételek szerint a moratórium lejártát napját követően megszűnő nyílt végű pénzügyi lízingszerződések esetében is Társaságunk - a fent leírtak alapján - fenntartja magának azt a jogot, hogy az eredeti futamidő lejártakor a gépjármű visszaadását vagy a Maradványérték megfizetését, valamint egyéb kiegészítő biztosíték nyújtását kérje.

14. Kell-e fizetni a gépjárműre vonatkozó biztosítási díjakat?

Igen. A jogszabály által biztosított fizetési moratórium hatálya nem terjed ki a biztosítási díjak fizetési kötelezettségére. Ha a finanszírozási szerződés megkötése során a Lízingbevevő/Adós vállalta, hogy kárbiztosítást (Casco biztosítást) köt a gépjárműre, köteles annak díjait a teljes futamidő alatt fizetni. A biztosítás fennálltát Társaságunk, mint társbiztosított jogosult ellenőrizni, valamint a biztosító társaság a biztosítás megszűnéséről Társaságunkat értesíti.

15. Gépjármű használatára vonatkozó szabályok a moratórium ideje alatt is érvényesek?

A moratórium ideje alatt a finanszírozási szerződés gépjármű használatára vonatkozó szabályai változatlan feltételek szerint fennállnak. A járművet rendeltetésszerűen és gondosan kell kezelni, a használati utasítás előírásait, valamint a gyártónak a jármű szervizelési időintervallumokra, illetve a mindenkor szükséges javítások elvégzésére vonatkozó előírásait be kell tartani. Káresemény esetén a kárt szenvedett járművet a márkájának megfelelő hivatalos márkaszervizben kell megjavíttatni. Társaságunk jogosult a jármű rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, a jármű műszaki állapotáról, az üzemeltetés körülményeiről - akár megbízottja útján is - tájékozódni.

16. Felmondható -e a szerződés, ha a szerződésre a Moratórium 2 – az Ügyfél eljárására tekintettel - beállításra került?

A finanszírozási szerződés a Lízingbevevő/Adós nem fizetése miatt nem mondható fel, azonban egyéb, a finanszírozási szerződésben meghatározott szerződésszegés miatt (pl. nem rendeltetésszerű használat, fedezet elvonó magatartás stb.) a finanszírozási szerződés azonnali hatállyal felmondható. A pénzügyi lízingszerződés lopás- és totálkár esetén a moratóriumtól függetlenül megszűnik.

17. Milyen jogszabályok alapján áll fenn a fizetési moratórium?

2020. évi CVII. Törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről.

637/2020 (XII.22.) Kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet