Tájékoztató a követeléskezelés folyamatáról

Társaságunk jelenlegi szerződései két szerződés típusba tartoznak, melyek a következők:

 • gépjármű finanszírozási kölcsönszerződés és
 • gépjármű finanszírozási pénzügy lízingszerződés.

A követeléskezelés eljárási rendje mindkét szerződés típusnál azonos, amennyiben eltérés van, az eltérés helyén jelezzük.

KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA

A Porsche Finance Zrt. a kölcsön törlesztő részleteinek megfizetésével késedelembe esett Ügyfelekkel a következő módokon tartja a kapcsolatot:

 • sms
 • telefonhívás rögzített vonalakon
 • postai normál küldemény
 • postai ajánlott-tértivevényes küldemény
 • személyes találkozó (ügyfélközpont) és / vagy megbízott követeléskezelő által
 • igény esetén e-mailben és / vagy faxon

A követeléskezelési eljárás során Társaságunk és Megbízott Követeléskezelői betartják a PSZÁF (2013.10.01. napjától Magyar Nemzeti Bank) ajánlásában az érintett ügyfélkörre vonatkozóan a kapcsolattartásra előírt szabályokat, azaz annak gyakoriságát és adatvédelmi szabályait, azzal, hogy az, az Ügyfelek együttműködő magatartásától függő.

A fizetési késedelemben lévő Ügyfelekkel való kapcsolattartás során a Porsche Finance Zrt. és Megbízott Követeléskezelői a köetkező általános szabályokat alkalmazza:

 • a követeléskezelők hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt; ettől eltérés lehetséges, de kizárólag az Ügyfél kifejezett kérelmére;
 • az Ügyfél méltányolható kérését a követeléskezelők figyelembe veszik a kapcsolatfelvétel helyére és idejére vonatkozóan, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet;
 • a követeléskezelők szerződésenként heti három alkalomnál többször nem létesítenek kapcsolatot (az együttműködő ügyfelek esetén) az Ügyféllel. Ezen gyakoriságtól el lehet térni, ha ehhez az Ügyfél hozzájárul (pl. fizetési megállapodás létrehozása érdekében);
 • a követeléskezelők az Ügyféllel történő kapcsolatfelvételkor minden alkalommal azonosítják magukat és az Ügyfelet. A követeléskezelők átadják a Társaságunktól származó írásos meghatalmazásukat és kitérnek arra is, hogy meghatalmazásuk mire terjed ki.
 • az Ügyfél azonosítása a következő személyes adatok alapján lehetséges: név és anyja neve és születési helye és születési dátuma és személyi igazolvány szám vagy más azonosításra alkalmas okmány ( jogosítvány, útlevél);
 • a telefonon történő megkeresés csak rögzített telefonvonalon történik, ahol mind a követeléskezelő, mind az Ügyfél azonosítása minden hívásnál megtörténik.

A követeléskezelés első szakasza a fizetési késedelem

A fizetési késedelem esetén Társaságunk írásban és telefonon veszi fel az Ügyféllel a kapcsolatot.

A fizetési késedelem 5. és 10. napján, amennyiben a kölcsönszerződés megkötésekor az Ügyfél kapcsolattartásra megjelölt mobiltelefonszámot, úgy rövid szöveges üzenetet küldenek számára, mely kizárólag azt tartalmazza, hogy tartozása áll fenn. Amennyiben mobiltelefonszámot nem adott meg, úgy fizetési emlékeztetőt küld a Porsche Finance Zrt. postai úton.

A fizetési késedelem 20. napján Társaságunk írásban megküldi az első fizetési felszólítást, melynek mellékletét képezi a Magyar Nemzeti Bank (2013.10.01. előtt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) Tájékoztatója (Tájékoztató fizetési nehézségek esetére). Amennyiben az Ügyfél azonos naptári éven belül többször kap első fizetési felszólítást, úgy részére csak az első alkalommal kerül megküldésre az MNB tájékoztatója.

A fizetési késedelem 30. napján Társaságunk írásban megküldi a felmondás előtti fizetési felszólítást, melynek mellékletét képezi a Magyar Nemzeti Bank (2013.10.01. előtt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)Tájékoztatója (Tájékoztató a hitelszerződés felmondása előtt). Amennyiben az Ügyfél azonos naptári éven belül többször kap első fizetési felszólítást, úgy részére csak az első alkalommal kerül megküldésre az MNB tájékoztatója. Ezen felszólításban a Porsche Finance Zrt. 15 napos határidőt biztosít az Ügyfél részére a tartozás rendezésére, amely történhet külön megállapodás megkötésével.

A követeléskezelés második szakasza a felmondás és az azt követő követeléskezelési eljárás.

Ha a fizetési késedelem eljárási szakaszában küldött fizetési emlékeztetők és fizetési felszólítások nem vezetnek eredményre, az Ügyfél általi kézhezvételtől számított 45. napot követően történik meg a szerződés felmondása.
A felmondás mindig írásban történik akként, hogy a Porsche Finance Zrt. küldi meg az Ügyfél részére postai úton és egyidejűleg Megbízott Követeléskezelőt vesz igénybe. A Porsche Finance Zrt. az Ő számukra is odaadja a felmondást és a vételi joggyakorlásáról szóló egyoldalú nyilatkozatot (ha az gyakorlásra kerül). Az Ügyfél ilyen esetben kétszer is megkapja a felmondást és a vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot. A felmondás és a vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat az első átvétellel hatályosul, annak következményei ezen időpontban beállnak.

Társaságunk a gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéseknél, azok megkötésekor a finanszírozott gépjárműre vételi jogot köt ki. Amennyiben a kölcsönszerződés megkötését követő 5 (öt) éven belül kerül sor a felmondásra a Porsche Finance Zrt. él vételi jogával, melyről szóló nyilatkozatot a felmondással egyidejűleg küldi meg postai úton és a Megbízott Követeléskezelőnek is átadja. A vételi jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles a Társaságunk által finanszírozott gépjárművel átadni a Porsche FInance Zrt. Megbízott Követeléskezelőjének.

A gépjármű finanszírozási pénzügyi lízing esetén a felmondás kézhezvételével egyidejűleg az Ügyfél köteles átadni a gépjárművel a Porsche Finance Zrt. Megbízott Követeléskezelőjének, mert a pénzügyi lízing szerződés esetén a finanszírozott gépjármű tulajdonjoga a szerződés teljes időtartama alatt a Porsche Finance Zrt. tulajdonában áll.

A felmondást követően a szerződés elszámolásra kerül figyelemmel arra is, hogy a gépjármű átadásra került-e és értékesíthető volt-e.
A szerződés elszámolását Társaságunk postai úton küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben az elszámolás alapján az Ügyfél részére jár fizetés, úgy az elszámolást tartalmazó iratban a Porsche Finance Zrt. az Ügyféltől nyilatkozatot kér a kifizetés módjára (bankfiók / bankszámlaszám).
A szerződés elszámolása, amennyiben tartozást állapít meg az Ügyfél számára, úgy az elszámolás fizetési felszólítást is tartalmaz. Társaságunk lehetőséget biztosít a tartozás részletekben való megfizetésére, amelyet az Ügyfélnek írában kell kérni. A Porsche Finance Zrt. a körülmények gondos mérlegelésével hozza meg a döntést.

Társaságunk azon szerződésnél, amely az elszámolás után tartozást állapít meg az Ügyfél számára és az nem kerül megfizetésre azért, mert az Ügyfél számára, úgy az elszámolás fizetési felszólítást is tartalmaz. A Porsche Finance Zrt. lehetőséget biztosít a tartozás részletekben való megfizetésére, amelyet az Ügyfélnek írásban kérni kell. A Porsche Finance Zrt. a körülmények gondos mérlegelésével hozza meg a döntését.
Társaságunk azon szerződésnél, amely az elszámolás után tartozást állapít meg az Ügyfél számára és az nem kerül megfizetésre azért, mert az Ügyfél ezt bármely okból vagy ok nélkül nem fizeti meg, a Porsche Finance Zrt. a követelését nem peres és / vagy peres úton érvényesíti.

A Porsche Finance Zrt. felhívja az Ügyfélek figyelmét, hogy a fizetési késedelem és a felmondás szakaszában is kész a megfelelő megoldás megtalálására, azonban ennek feltétele az, hogy az Ügyfél együttműködő legyen.