Compliance | Porsche Finance Group Hungary

MAGATARTÁSI ELVEINK

A Porsche Holding részeként, globális vállalatként felelősségünk, hogy munkatársaink betartsák a hatályos törvényeket és az azokon messze túlmutató további erkölcsi elveket.

A Porsche Finance Group Hungary számára magától értetődő, hogy vállalatunknál minden törvényt és belső szabályzatot betartunk, és felelősségteljesen cselekszünk a vállalat, az üzleti partnerek és a társadalom tagjaként. Ez magában foglalja a helyes elvek és alapelvek következetes betartását.

Compliance

Működésük mintegy 30 éve alatt a Porsche Holding Salzburg magyarországi tagvállalatai kiváló hírnevet szereztek vállalati felelősségvállalásukkal és a magas etikai előírásaikkal.

Mi a compliance?

A compliance jelenti az összes jogszabály, valamint belső szabályzat betartását. A compliance fő célja a jogsértések és szabálytalanságok megelőzése.

Egy globálisan aktív vállalatcsoport tagjaként a compliance, mint megfelelőség számunkra azt jelenti, hogy a meglévő törvényeken túl munkatársaink betartják az erkölcsi alapelveket is, amelyek a jogszabályokon messze túlmutatnak. Ezeket az alapelveket a minden tagvállalatra érvényes Magatartási Kódexünk foglalja össze.

Számunkra magától értetődik, hogy betartjuk az összes törvényt és belső szabályt, és a társadalom tagjaként felelősségteljesen járunk el a társaság és az üzleti partnerek felé. Ez magában foglalja a ragaszkodást az alapelvek betartásához.

Minden munkatársunk tisztában van a társadalom tagjaként vállalandó felelősségével, és gondoskodnia kell arról, hogy vállalatunk is hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez.

A társadalomért vállalt felelősségünk keretében az alábbi alapelvek szerint járunk el:

Emberi jogok

Az emberi és gyermekjogok védelmére vonatkozó hatályos előírásokat, mint alapvető és általános érvényű elvárásokat (a továbbiakban: emberi jogok) a világon mindenütt figyelembe vesszük, védjük és érvényesülésüket támogatjuk. A gyermek-, kényszer- és kötelezően végzendő munka mindennemű igénybevételét, továbbá a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem minden formáját elutasítjuk. Ez nem csak a vállalatunkon belüli együttműködésre, hanem természetesen minden üzleti partnerekkel szemben tanúsítandó magatartásra is vonatkozik.

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód

Nem diszkriminálunk senkit és az etnikai vagy nemzeti hovatartozás, nem, vallás, világnézet, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, bőrszín, politikai nézetek, szociális származás és egyéb jogszabályban védett jellemzők alapján történő megkülönböztetést nem tűrjük. Mi megéljük a sokféleséget, ösztönözzük a befogadó, elfogadó szemléletmódot és olyan környezetet teremtünk, amely minden egyes ember egyediségét a vállalat érdekében ösztönzi. Munkatársainkat alapvetően képzettségük és képességeik alapján választjuk ki, vesszük fel és támogatjuk.

Termékmegfelelősség és termékbiztonság

A termékeinkre vonatkozó hatályos jogszabályi és hatósági előírásokat és belső szabványokat betartsuk. Biztosítjuk, hogy termékeink megfeleljenek a technika jelenlegi állásának és fejlesztésük a jogszabályi előírásokkal összhangban történjen. Ezt nemcsak a folyamataink és struktúráink, hanem a járművisszahívások keretében végzett termékmegfigyelések is folyamatosan és szisztematikusan biztosítják. Itt nem kötünk kompromisszumokat. Gondoskodunk arról, hogy az esetlegesen előforduló eltérések esetén a megfelelő intézkedéseket kellő időben meghozzuk.

Környezetvédelem

Gazdasági vállalatként felelősek vagyunk termékeink, telephelyeink és szolgáltatásaink környezetre gyakorolt hatásáért és fenntarthatóságáért. Ezért környezetkímélő, haladó és hatékony technológiák mellett döntünk és ezeket a termékeink teljes életciklusa során alkalmazzuk. Már a fejlesztés és gyártás során ügyelünk a természetes erőforrások kímélő kezelésére, a környezetre gyakorolt hatások folyamatos csökkentésére, valamint a környezetvédelmi törvények és szabályok betartására. Termékeink környezetkímélő jellegét folyamatosan figyeljük, kiértékeljük, és amennyiben szükséges, optimalizáljuk. A társadalomnak felelős tagja és a politikának partnere vagyunk. Mindkettővel párbeszédet folytatunk a mobilitásra vonatkozó jövőbeli koncepciókról és az ökológiai szempontból fenntartható fejlesztésről.

Adományok, szponzorálások és jótékonykodás

Pénz- és dologi adományokat az alábbi területek számára nyújtunk: tudomány és kutatás, képzés, karitatív célok, sport, kultúra, egyház és egyházi intézmények. Továbbá csak olyan intézmények számára nyújtunk adományokat, amelyek közhasznúnak minősülnek és a rájuk vonatkozó szabályok szerint adományok elfogadására jogosultak. Adományokat és szponzorpénzeket csak az átlátható engedélyezési folyamatunk keretében nyújtunk.

Kommunikáció és marketing

Annak érdekében, hogy az Ügyfeleink, a tőkebefektetők és egyéb érdekeltek bizalmát megtartsuk, ügyelünk az egységes és világos kommunikációra. Tervezett kommunikációs és marketing intézkedések végrehajtása vagy kilátásba helyezése előtt ezeket az illetékes szakmai területekkel egyeztetjük. Minden esetben szem előtt tartjuk és betartjuk a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket.

Érdekképviselet

A lobbitevékenységet központilag végezzük a nyitottság, a nyomonkövethetőség és a felelősségvállalás alapelveinek megfelelően. A politikai pártok és érdekcsoportok kezelése során a semlegesség magától értetődő számunkra. A politika és a törvényhozás tisztességtelen befolyásolása nem megengedett.

Üzleti partnerként vállalandó felelősségünk keretében különösen nagy hangsúlyt fektetünk a jogszabályi keretfeltételek, a konszernen belüli irányelvek és vállalati értékek következetes betartására és világos kommunikálására. Ebbe az is beletartozik, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag szerződésben szabályozott értékesítési csatornákon keresztül értékesítjük.

Kollégáink személyes érdekeit és magánéletét tiszteletben tartjuk, de odafigyelünk arra, hogy a magán- és üzleti érdekek közötti ellentéteket vagy akár csak annak látszatát elkerüljük. Döntéseinket kizárólag objektív szempontok alapján hozzuk meg és nem hagyjuk, hogy azokat személyes érdekek vagy kapcsolatok befolyásolják.

Ajándékok, vendéglátások és meghívások kezelésére vonatkozó belső irányelveken keresztül szabályozzuk, hogy mely juttatások méltányosak, és melyek azok a lépések, amelyeket a juttatások elfogadására és nyújtására irányuló vizsgálatnál betartandók

Vállalatunk termékeinek és szolgáltatásainak a minősége adja a sikerünk kulcsát. A korrupciót nem tűrjük. Üzleti partnereknek, Ügyfeleknek vagy egyéb külső harmadik személyeknek juttatások csak a jogilag megengedett keretfeltételek és előírások szerint adhatók.

A tisztségviselőkkel és megbízottakkal ápolt kapcsolataink során mindig szigorúan az érdekkonfliktusok és a korrupció elkerülésére vonatkozó jogszabályi előírásokhoz és a belső szabályokhoz tartjuk magunkat. Úgynevezett "facilitation payments" juttatásokat sem alkalmazunk, azaz tisztségviselőknek nem fizetünk azért, hogy szokásos hivatali tevékenységüket gyorsabban végezzék el.

A pénzmosás-megelőzés és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem keretében Ügyfeleink, üzleti partnereink és más harmadik személyek személyazonosságát gondosan megvizsgáljuk, mielőtt üzleti kapcsolatot létesítenénk velük. Deklarált célunk, hogy csak tisztességes partnerekkel tartsunk fenn üzleti kapcsolatokat, olyan partnerekkel, akik üzleti tevékenysége a jogszabályi előírásokkal összhangban van, és akiknek az eszközei legitim forrásokból származnak. Biztosítjuk a pénzforgalmunk átláthatóságát.

A könyvviteli és a pénzügyi beszámolókra vonatkozó jogszabályi keretfeltételeket szigorúan betartjuk. Az átláthatóság és a korrektség a legfőbb elvárás. Ennek szellemében a tőkepiaci szereplőket rendszeresen tájékoztatjuk az aktuális pénzügyi helyzetünkről és az üzleti helyzet alakulásáról. Rendszeresen elkészítendő beszámolóinkat mindig időben közzétesszük és azokat a nemzeti és nemzetközi számviteli előírások szerint készítjük el.

Az adó- és vámkötelezettségek teljesítésével kapcsolatos társadalmi felelősségünknek tudatában vagyunk és ezért határozottan elkötelezzük magunkat a nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartása mellett. A belső struktúráinkat és folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy a fizetendő adók és vámok mindenkor teljeskörűen, korrekt módon és határidőben megállapíthatók legyenek, a vonatkozó jelentések elkészítése és az illetékes adóhatóságok részére történő teljesítésük biztosított legyen.

Üzleti tevékenységünket kizárólag a teljesítményelv szerint és a piacgazdaság, valamint a szabad és akadálytalan verseny alapján folytatjuk. Versenytársainkkal szívesen összemérjük magunkat és mindig betartjuk a jogszabályokat, a törvényeket és az etikai alapelveket. Versenytársainkkal, beszállítóinkkal vagy Ügyfeleinkkel versenyellenes megállapodásokat nem kötünk. Amennyiben a vállalatunk a piacon erőfölénybe kerül, azzal nem élünk vissza. Szerződéses értékesítő partnereinkkel történő érintkezés során az értékesítési rendszerek speciális kartelljogi keretfeltételeit betartjuk.

Beszállítóinkat és szolgáltatóinkat érdemi kritériumok alapján gondosan megválogatjuk. Termékek és szolgáltatások vásárlásába az illetékes beszerzési osztályokat a vonatkozó beszerzési alapelveknek megfelelően bevonjuk. Odafigyelünk arra, hogy az áruk, szolgáltatások és információk exportjára és importjára vonatkozó minden előírást betartsunk.

A tőzsdei árfolyam szempontjából releváns bennfentes információkat a tőkepiaci rendelkezéseknek megfelelően kezeljük és a bennfentes információkat nem tűrjük. A bennfentesség szempontjából releváns tervekkel és folyamatokkal kapcsolatos információkat csak a mindenkor hatályos cégen belüli szabályozásokkal összhangban használhatunk és azokat külső személyeknek, családtagokat (pl. házastársat) is beleértve nem adunk tovább.

Munkahellyel kapcsolatos felelősségünk keretében az alábbiakat tartjuk szem előtt:

A munkabiztonság és egészségvédelem területén a munkafeltételek folyamatos javításával, sokoldalú prevenciós és az egészséget javító intézkedésekkel segítjük, hogy munkatársaink egészségüket megőrizzék, teljesítőképességük és munkájukkal való elégedettségük növekedjék.

Dolgozóink, egykori munkatársaink, Ügyfeleink, szállítóink és egyéb érintett személyek személyes adatait megvédjük. Személyes adatokat csak a jogszabályi előírásokkal összhangban gyűjtünk, rögzítünk, kezelünk és tárolunk.

Tudatában vagyunk annak, hogy a vállalat know-how-ja értéket képvisel és ezt nagyon gondosan védjük. Versenytársaink, üzleti partnereink és harmadik személyek szellemi tulajdonát elismerjük. Odafigyelünk az információtechnológiai rendszer és az elektronikus adatfeldolgozás biztonságára és a hatályos szabályzatot betartjuk. A vállalat anyagi és immateriális vagyoni eszközeire vigyázunk és azokat a vállalaton kívüli célokra nem használjuk.

Elismerjük, hogy dolgozóink alapvető joga, hogy szakszervezetet vagy munkavállalói képviseleteket alapíthassanak. Célunk a munkavállalói képviselettel nyílt és kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés megvalósítása, konstruktív és kooperatív párbeszéd folytatása és az érdekek fair összehangolása. A munkavállalói képviselettel való professzionális bánásmód, amely sem az előnyben részesítést sem pedig a hátrányban részesítést nem engedi meg, vállalati kultúránk részét képezi.

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat.

Integritás

Mi az integritás?

Az integritás annyit tesz, mint személyes indíttatásból és meggyőződés alapján helyesen cselekedni, egyben felelősséget viselni a vállalat, az üzleti partnerek és a társadalom tagjai iránt.

Ezért az integritás nemcsak a cégünk által felvetett igény, hanem egyben vállalati kultúránk szerves része is.

Ha valami legális, nem jelenti feltétlenül, hogy helyes is. A becsületesség segít meghozni a helyes döntést.

Az Integritást, a Compliance-t, a vállalati kultúrát és a kockázatkezelést érintő kezdeményezések a vállalat legfontosabb prioritásaival azonos alapokon nyugszanak.

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat, a kiválasztási folyamat során az integritási szempontokat is mérlegeljük.

Visszaélés-bejelentő rendszer

A Porsche Pénzügyi Csoportnál a törvényi és belső szabályok, valamint az Etikai Kódexben és az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexében lefektetett elvek betartása a legfontosabb. Fontos, hogy tájékozódjunk a potenciális alkalmazottak vagy beszállítók helytelen magatartásáról, és megállítsuk azt. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.törvény 18.§ (1) bekezdése alapján cégünk, mint foglalkoztató Visszaélésbejelentő Rendszert (Whistleblower System) hozott létre. A törvény 19.§ (2) bekezdése alapján a független, pártatlan és bizalmas bejelentő rendszer működtetésével a Volkswagen AG-t, a törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a bejelentések kivizsgálásával pedig a Porsche Holding Salzburg Felderítő Irodáját bíztuk meg. Az eljárási méltányosság elve alapján a Visszaélésbejelentő Rendszer a lehető legnagyobb védelmet garantálja a visszaélést bejelentő személyek, az érintettek és a bejelentett kötelességszegések kivizsgálásában közreműködő munkavállalók számára.

Ha bejelentése az emberi jogok és a környezetvédelem beszállítói általi esetleges súlyos megsértésére vonatkozik, a Felderítő Iroda értesíti az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet.

Bejelentési csatornák

A Visszaélésbejelentő Rendszer különféle csatornákat kínál a potenciális munkavállalói és beszállítói visszaélések bejelentésére, amelyek lehetővé teszik cégünk gyors vizsgálatát és szükség esetén reagálását. A bejelentések a hét minden napján, 24 órában megtehetők, minden nyelven.

 • Személyesen - időpont egyeztetés szükséges e-mailben a látogatás előtt
 • Postacím
  Investigation Office, Post Box 1717
  38436 Wolfsburg (Germany)
 • E-Mail
  io@volkswagen.de
 • Hotline (24h/7d)
  0049 5361 9 46300

Hogyan dolgozzuk fel bejelentését?

A Felderítő Iroda képzett és tapasztalt munkatársai minden bejelentést alaposan megvizsgálnak, és szisztematikusan nyomon követik a Volkswagen-csoport alkalmazottainak esetleges visszaéléseit. Először is kap egy visszaigazolást az átvételről. A Felderítő Iroda ezt követően értékeli az Ön jelentését. Ez magában foglalja a tények összegyűjtését, különösen a bejelentőtől. Csak abban az esetben indítanak vizsgálatot egy erre a célra kijelölt vizsgáló egység által, ha ez az első értékelés jogsértés gyanúját mutatja. Ezt követően a Felderítő Iroda értékeli a vizsgálat eredményeit, és megfelelő intézkedéseket javasol. Az eljárás állapotáról és eredményéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást adunk.

Az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexének beszállítói általi esetleges megsértését, ideértve a súlyos kockázatokat, valamint az emberi jogok és a környezetvédelem közvetlen és közvetett beszállítói általi megsértését is be lehet jelenteni a Felderítő Iroda felé, illetve az egyébként azonnali intézkedést igénylő bejelentéseket is. A Felderítő Iroda tájékoztatja az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet. Ez különösen magában foglalja a jogsértések és/vagy kockázatok minimalizálása vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét.

Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer (külső bejelentési csatornák)

A törvény alapján az alábbi állami szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket hoznak létre:

a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

b) a Gazdasági Versenyhivatal,

c) az Integritás Hatóság,

d) a Közbeszerzési Hatóság,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

f ) a Magyar Nemzeti Bank,

g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

i) az Országos Atomenergia Hivatal és

j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervet is kijelölhet elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Ezen eljárásról további információk érhetők el a fenti állami szervek honlapjain.

További kérdései vannak?

A Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel vagy fejlesztési javaslataival közvetlenül a Felderítő irodához fordulhat.

Compliance Officerünk a whistleblowing@centerofcompetence.hu címen is megkereshető a Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos minden kérdésben.

Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panasza van?

Kérjük, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy üzleti partnereinkkel kapcsolatos visszajelzéseivel vagy panaszaival kapcsolatban forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a info@porschefinance.hu címen.

Megértésüket kérjük, hogy a Visszaélésbejelentő Rendszer sajnos nem tudja kezelni az Ügyfelek panaszait.

Környezetvédelmi Politika

Beszerzési Feltételek