Gyakori kérdések | Porsche Finance Group Hungary

Gyakori kérdések

Kérdése van?

Itt megtalálja a válaszokat kötelező biztosításával, finanszírozással kapcsolatos kérdéseire.

További kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal

Elérhetőségeink

Ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

Társaságunkkal kapcsolatban álló, közvetítőként eljáró márkakereskedésekben az értékesítő kollégák tudnak finanszírozási tájékoztatással, ajánlatadással kapcsolatosan segíteni.

Közvetítőként eljáró márkakereskedéseinket az alábbi linken érheti el: https://www.porschefinance.hu/kapcsolat/markakereskedok/

A szerződés a gépjármű átadásának napjával kerül aktiválásra, ami azt jelenti, hogy a finanszírozott összegre ettől az időponttól számítunk kamatot. Amennyiben a gépjármű átadásvételéré nem a hónap első napján kerül sor, akkor aktiváláskor kiállításra kerül az átadás-átvétel napja és az adott hónap utolsó napja közötti időszakra számított kamattartalomról egy törthavi kamat számla/fizetési értesítő, ezt követően az első teljes hónap végén állítjuk ki a normál havi lízingdíjról a számlát/fizetési értesítőt, mely a következő hónap 15. napjáig fizetendő meg.

  1. Írásban, Ügyfélportálon vagy személyesen kell kérnie egy ún. Tájékoztató Elszámolást. Elérhetőségeinket az alábbi linken találja: https://www.porschefinance.hu/...
  2. Ügyfélszolgálatunk - kérésétől függően - emailben vagy postán küldi Önnek a szerződés szerinti Teljes tartozásról szóló információt, a fizetési határidővel együtt. Amennyiben zárni kívánja a szerződést, akkor ezt az összeget kell megfizetni átutalással, a megadott határidőig
  3. A Teljes tartozás Társaságunkhoz való megérkezése után postán küldjük el a Lízingbevevőnek a lezárással kapcsolatos dokumentumokat.

Minden módosítás iránti kérelmet írásban vagy az Ügyfélportálon kell megküldeni Társaságunknak, mely kérelem elbírálását követően értesítjük, hogy a módosítási kérelem elfogadásra került-e. Amennyiben a módosítási igény jóváhagyásra került, megküldjük a módosítás hatályba lépéséhez szükséges szerződésmódosítást. A szerződés csak a szerződésmódosításról szóló megállapodás határidőben történő aláírása, visszaküldése és a szerződésmódosítási díj megfizetése esetén módosul.

Elérhetőségeinket az alábbi linken találja:

https://www.porschefinance.hu/...

Általában már a szerződés lejáratát megelőzően felvesszük a Lízingbevevővel a kapcsolatot, amennyiben a szerződés rendelkezései szerint több lehetőség közül választhat a szerződés végén.

Amennyiben a futamidő lejárt, de a Lízingbevevőnek még tartozása áll fenn, Társaságunk tájékoztatja a Lízingbevevőt a tartozás összegéről és annak megfizetésére szólítja fel.

Ha a szerződés lejártakor a Lízingbevevő már valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, Társaságunk a lezárással kapcsolatos dokumentációt postán megküldi. Éppen ezért fontos, hogy elérhetőségének esetleges változásáról haladéktanul tájékoztassa Társaságunkat.

Esetleges túlfizetés összegéről Társaságunk tájékoztatja a Lízingbevevőt és azt részére kifizeti.

Amennyiben lejár a szerződése és valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett , Társaságunk megküldi a lezárással kapcsolatos dokumentációt. Ezután a Lízingbevevő feladata, a tulajdonába kerülő járművel kapcsolatos ügyintézési feladatok. A gépjármű átírásával kapcsolatosan fel kell keresnie kormányablakot, kormányhivatalt a tulajdonátszállás igazolásáról szóló, Társaságunk által megküldött dokumentummal és törzskönyvvel. Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonjog változás bejelentéséről A 15 napon belül kell intézkednie.

A tulajdonjog átszállás miatt szükséges a biztosító társaságok felé is eljárnia és a tulajdonjog változást bejelentenie. Társaságunk, az eljáráshoz szükséges nyilatkozatát a lezárás során megküldi a Lízingbevevőnek.

Pénzügyi lízingszerződés futamideje alatt a gépjármű Tárasságunk tulajdonát képezi, így az a Lízingbevevő által nem értékesíthető és nem terhelhető meg. Amennyiben a Lízingszerződés oly módon szűnik meg, hogy a gépjármű tulajdonjoga a Lízingbevevőre átszáll és az ezt igazoló lízingbeadói nyilatkozatot, valamint a gépjármű törzskönyvét átvette, a Lízingbevevő, mint a gépjármű új tulajdonosa a gépjárművet értékesítheti vagy a felett egyéb módon is rendelkezhet.

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés lejáratát megelőzően 90 nappal már írásban megkeressük a Lízingbevevőt a lehetőségekkel kapcsolatosan. A szerződő fél megtarthatja (a Maradványérték megfizetésével) a gépjárművet, jelölhet ki harmadik felet a vételi jog gyakorlására, de akár vissza is adhatja Társaságunk részére a gépjárművet.

Minden változást írásban szükséges bejelenteni ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén, a változást igazoló dokumentummal, vagy személyesen Ügyfélszolgálatunkon.

Elérhetőségeinket az alábbi linken találja:

https://www.porschefinance.hu/...

Megfelelő meghatalmazással harmadik személy is eljárhat az ügyintézés során. Az eljárás során az Mit tehetek, ha túlfizetésem van? A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnésekor elszámolást készít. Ha a Lízingbevevő teljesítése meghaladja a tartozás összegét (túlfizetés), az elszámolásban a Lízingbeadó kéri megjelölni a különbözet visszafizetéshez szükséges adatokat. A Lízingbeadó a túlfizetés összegét a Lízingbevevő rendelkezése szerint, a rendelkezés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszafizeti. Amennyiben a fenti elszámolás következtében a túlfizetés összege az 1000,-Ft-ot nem éri el, a visszafizetési kötelezettség megszűnik.

A futamidő alatt felmerülő túlfizetés esetén a Lízingbeadó a Lízingszerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeggel – amelynek előtörlesztésként való elszámolásáról vagy annak kifizetéséről a Lízingbevevő írásban nem nyilatkozott – a Lízingbevevő jövőben felmerülő lejárt tartozását csökkenti

A gépjárművet Magyarország és a biztosítási zöldkártyán (kárbiztosítás kockázatviselésének területi hatálya) feltüntetett országok területén korlátozás nélkül használhatja a finanszírozási szerződése alapján.

Amennyiben a Lízingszerződés kárbiztosítás nélkül jött létre, a gépjármű csak Európa területén használható. Európa földrajzi értelemben értendő, azaz a jármű a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területén és Törökország ázsiai területén nem használható.

A finanszírozott gépjármű külföldi forgalomba helyezéséhez viszont Társaságunk nem járul hozzá.

Van lehetőség a Lízingbevevő személyétől eltérő üzembentartó bejegyzésére/váltásra Társaságunk hozzájárulásával. Ez esetben a hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy az új üzembentartó készfizető kezességet vállaljon, a Lízingbevevő Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért.

Az ügyintézés csak személyesen, az új üzembentartó személyes jelenlétében lehetséges ügyfélszolgálatunkon.

Elérhetőségeinket az alábbi linken találja:

https://www.porschefinance.hu/...

A hozzájárulás írásban kérhető ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén vagy személyesen Ügyfélszolgálatunkon. Az eljárással kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízinbevevőt terheli.

Elérhetőségeinket az alábbi linken találja:

https://www.porschefinance.hu/ugyintezes/elerhetosegek/

A BONUSZ kedvezmények, a lízingszerződés 36 hónapon belüli lezárása esetén visszafizetendőek.

A futamidő végén vagy a szerződés végtörlesztése esetén Társaságunk kiadja automatikusan az igazolást, hogy a tartozása megszűnt. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a törzskönyv csak a vásárlást követő 36 hónap után gyártható le.

Pénzügyi lízing szerződés esetében nem lehetséges az átvállalás.

Hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés

A Lízingbevevő halála esetén kérjük, hogy az elhalálozás tényét a hozzátartozók minél hamarabb jelentsék be Társaságunknak. A halál tényét a halotti anyakönyvi kivonat vagy jogerős hagyatéki végzés másolata igazolja. Érdemes a hagyatéki eljárás alatt kérni a közjegyzőt, hogy az elhunyt Lízingbevevő által kötött lízingszerződésből eredő jogok és kötelezettségek vonatkozásában keresse meg Társaságunkat. A közjegyző megkeresése alapján a szükséges információkat a közjegyző részére átadjuk. A lízingbevevő halála esetén a várható örökös eldöntheti, hogy a gépjárművet leadja vagy kéri a gépjármű használatának további engedélyezését Társaságunktól.

Társaságunk a lízigszerződést kizárólag a jogerős hagyatéki végzés birtokában tudja az örökös/örökösök nevére átírni.

Kérjük elhalálozás esetén az alábbi linken található tájékoztatást minden esetben olvassa el:

https://www.porschefinance.hu/porsche-casco-bonusz/tajekoztatas-elhalalozas-esetere/

Fizetéssel kapcsolatos kérdések

A gépjármű átadásának napjától az adott hónap utolsó napjáig felszámított kamat. Ebben az időszakban tőkefizetésre nem, csak kamatfizetésre kerül sor.

Amennyiben változó kamatozású szerződést kötött, úgy a szerződése 3 havonta újrakalkulálásra kerül a szerződésben kikötött referenciakamatláb mértékének megfelelően. A kamatfelár mértéke a futamidő alatt nem változik.

Az elektronikus számlák jelszóval védettek. Megnyitásukhoz a 8 jegyű ügyfélazonosítójuk szükséges, melyet az aktiválást követően megküldött kezdő csomagban található törlesztési terven találnak.

A 2022.06. hó után kötött szerződések esetén erre nincs lehetőség

Csoportos beszedéssel jelenleg nincs mód a havi lízingdíjak kiegyenlítésére.

A fizetési értesítőkön és számlákon is feltüntetjük az utaláshoz szükséges számlaszámot, mely -

  • Forintban törlesztendő szerződések esetén: 10918001-00000001-00930085
  • Euroban törlesztendő szerződések esetén: DE94700202700020337021 SWIFT: HYVEDEMMXXX

A szerződésszámot vagy a gépjármű rendszámát szükséges beírni.

Az alábbi linken tud regisztrálni:

https://eszamla.porschefinance.hu/

Biztosítással, káreseménnyel kapcsolatos kérdések

Káresemény bekövetkezésekor a Lízingbevevő köteles a káreseményt a biztosító és Lízingbeadó felé azonnali bejelenteni. A Lízingbevevő a járműben más által okozott kár esetén a bejelentéshez a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a javítást végző által készített javítási kalkulációt, illetve a javítást végző által kiállított javítási számla másolatát is köteles csatolni a Lízingbeadónak. Ha a gépjárművet totálkárosnak (ideértve a gazdasági totálkárt is) nyilvánítja a biztosító, a tényt a Lízingbevevő 2 munkanapon belül köteles a Lízingbeadónak írásban bejelenteni.

Porsche Casco biztosítás esetén káreseményt az alábbi linken tudja bejelenteni

https://www.porschefinance.hu/ugyintezes/karbejelentes/online-karbejelentes/

Egyéb biztosítás esetén a káreseményt az alábbi elérhetőségen kérjük bejelenteni:

info@porschefinance.hu

Írásban szükséges kérni hozzájárulásunkat ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén vagy személyesen Ügyfélszolgálatunkon.

A megkötést követően az új kötvény másolatának megküldése szükséges. Amennyiben a kötvény megfelel a lízingszerződésben foglaltaknak, úgy Társaságunk elfogadja azt.

Elérhetőségeinket az alábbi linken találja:

https://www.porschefinance.hu/ugyintezes/elerhetosegek/

Casco köteles szerződés esetén a futamidő végéig kötelező a casco biztosítás fenntartása.