Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Gyakran ismételt kérdések Gyakori kérdések és válaszok a fizetési moratórium kapcsán

A Porsche Finance Zrt. által a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz.  rendeletében meghatározott szerződések esetében biztosított fizetési haladékkal kapcsolatos feltett gyakori kérdésekre az alábbi válaszokat tudja adni. 

A veszélyhelyzet megszűnését követőn, azaz 2020.06.18. napjától a fizetési moratórium szabályait a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szabályozza. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk a fentieknél bővebb felvilágosítást nem tud nyújtani, így kérjük a fizetési moratórium tartalmáról honlapunkon tájékozódjon. A honlapunkat folyamatosan frissítjük.

A lentieken túl részletes tájékoztatást talál a fizetési moratóriummal kapcsolatosan a Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/koronavirus oldalán.

1. Kire vonatkozik a fizetési haladék (moratórium)?

A fizetési haladék mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek (beleértve egyéni vállalkozók, őstermelők stb.) részére biztosított. A fizetési moratóriumot igénybe venni kívánó ügyfeleinknek nincs semmilyen teendője.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is a fizetési moratórium hatálya esnek. A fizetési haladék kiterjed a hitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a jogszabály szerinti   hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, 2020.03.19. után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

Az államra, az önkormányzatra és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozásokra a fizetési moratórium hatálya nem terjed ki, kivéve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozásokat és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapokat.

2. Milyen típusú szerződésekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozik a fizetési moratórium?

A jogszabály alapján a fizetési haladék a Porsche Finance Zrt. által nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozik, feltéve, hogy 2020.03.19. napjáig a kölcsön folyósításra került. Pénzügy lízingszerződés esetében azok a pénzügyi lízingszerződések tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá, ahol 2020.03.19. napjáig a gépjármű a Lízingbevevő részére - az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint - átadásra került. Azok a fogyasztónak minősülő ügyfelek, akiknek a pénzügyi lízingszerződései 2020.03.19-ig megkötésre kerültek, azonban a gépjárművek átadására ezen időpontot követően került sor, vagy fog sor kerülni, a jogszabály 2. §-a szerinti teljes hiteldíjmutató korlátozás előnyeiben részesülnek.  

3. Ki nem veheti igénybe a fizetési moratóriumot a jogszabály alapján?

A fizetési moratórium hatálya alá a 2020.03.19. előtt felmondott lízing - és kölcsönszerződések nem tartoznak, ezen szerződések esetében a Porsche Finance Zrt. jogszerűen érvényesíti a követeléseit. Nem terjed ki a moratórium hatálya a 2020.03.19. előtt felmondott lízing- és kölcsönszerződésekből eredő tartozások részletekben történő megfizetésére kötött megállapodásokból eredő fizetési kötelezettségekre sem. A Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. által nyújtott tartós bérleti szerződés nem minősül pénzügyi lízingszerződésnek, így ezen szerződésekből eredő követelésekre a jogszabály szerinti fizetési haladék nem áll fenn.  

4. Mit jelent a fizetési haladék (moratórium)?

A 2. pont szerinti szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 2020.03.19. napjától. A fizetési haladék a jogszabály alapján 2020. december 31-éig tart, azonban annak időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal (törlesztő részletekkel) együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj (törlesztő részlet) és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti havi lízingdíj (törlesztő részlet) összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

A fizetési moratórium utáni finanszírozási adatokat (módosult futamidő hossza, módosult havi lízingdíj (törlesztőrészlet) és a moratórium alatt felhalmozódó kamat havi összegét) pontosan előre megadni nem tudjuk a még jelenleg nem ismert változó feltételek miatt (pl. referencia kamatláb változása, moratórium alatt történő befizetések összege), de arról a fizetési moratórium lejárta előtt írásban értesítjük minden érintett ügyfelünket.

5. Kiterjed-e a moratórium a 2020.03.18-án már lejárt, késedelmes tartozásokra?

Abban az esetben, ha az ügyfélnek 2020.03.19. előtt már lejárt, késedelmes tartozása állt fenn, a moratórium hatálya ezen tartozás megfizetésére is kiterjed. De a lejárt tartozás a moratórium megszűnését követően tőkésítésre nem kerül, és egyéb módon sem kerül szétosztásra a hátralévő futamidőre, az az ügyfél számára azonnali fizetési kötelezettségként jelenik meg a szerződési feltételeknek megfelelően. Mindezek mellett a lejárt tartozást, a tőketartozásra vonatkozó kamattal megegyező mértékű kamat (nem késedelmi kamat) terheli a moratórium ideje alatt, melyet a moratórium időszakát követően meg kell fizetni (lsd 4. pont). 

A fizetési moratórium utáni finanszírozási adatokat (módosult futamidő hossza, módosult havi lízingdíj (törlesztőrészlet) és a moratórium alatt felhalmozódó kamat havi összegét) pontosan előre megadni nem tudjuk a még jelenleg nem ismert változó feltételek miatt (pl. referencia kamatláb változása, moratórium alatt történő befizetések összege), de arról a fizetési moratórium lejárta előtt írásban értesítjük minden érintett ügyfelünket.

6. Tovább kell majd fizetni a szerződésből eredi fizetési kötelezettségeket a felfüggesztés miatt?

Igen. A jogszabály szerint a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama alap esetben a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, de ennél hosszabb időtartammal is meghosszabbodhat annak érdekében, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj (törlesztő részlet) és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti havi lízingdíj (törlesztő részlet) összegét.

7. Moratórium ellenére fizethetem tovább a finanszírozási szerződésemet?

Igen. A fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatás megküldésével, vagy a havi lízingdíj, törlesztő részlet befizetésével a fizetési moratórium alatt is lehet teljesíteni.  A fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatás megküldését és annak feldolgozását követően Társaságunk a havi fizetési értesítőket megküldi. Az erre vonatkozó eljárásrendről honlapunkon ( https://www.porschefinance.hu/fizetesi-moratorium) tájékozódhat. 

8. Ha a fizetési moratóriumra tekintettel fizetési értesítőt nem kapok, de szeretném befizetni az adott havi lízingdíjat (törlesztő részletet), akkor honnan tudom mekkora összeget kell befizetnem?

A még nem teljesített aktuális havi lízingdíjak (törlesztő részletek) összegéről a Porsche Finance Ügyfélportálján közvetlenül tájékozódhat. Az Ügyfélportálon a szerződéséhez kapcsolódó törlesztési tábla, valamint a kiállított fizetési értesítők megtalálhatóak. Fix kamatozás esetén a fizetendő összeg a korábbi havi lízingdíjakkal (törlesztő részletekkel) megegyező összeg lesz, míg változó kamatozás esetén kérésére értesítjük a naptári negyedévre vonatkozó havi lízingíjról (törlesztő részletről). Amennyiben Ügyfélportál regisztrációval nem rendelkezik az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címre küldött kérelmére a fentiek szerinti információt - kérése szerint- postán vagy elektronikus úton megküldjük.

Az ügyfél ilyen tartalmú megkeresését nem tekintjük a fizetési moratórium mellőzésére vonatkozó ügyfél tájékoztatásnak.

9. Ha a korábbi fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatásom ellenére, még sem tudok teljesíteni, mi történik?

Ha a fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatás ellenére még sem teljesíti a havi lízingdíjat, törlesztő részletet, abban az esetben a fizetési moratórium szabályai automatikusan életbe lépnek. Ily módon Társaságunk a fizetési értesítő szerinti határidő eredménytelen leteltét követően, az adott szerződésre újra beállítja a fizetési moratórium szabályainak alkalmazását és a következő havi fizetési értesítő már nem kerül kiállításra. Amennyiben a moratórium ideje alatt újból teljesíteni kíván, a fizetési moratórium mellőzésére irányuló tájékoztatót ismételten megküldheti Társaságunk részére.

10. Mi történik akkor, ha a moratórium alatt jár le a szerződésem futamideje?

A jogszabály szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-ig meghosszabbodik. A 2020.12.31. -t követően pedig meghosszabbodik olyan időtartamra, hogy a fizetési haladékkal érintett tőke- kamat és díjfizetés az eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztő részletnél nem magasabb havi részletekben teljesíthető legyen. Amennyiben a fizetési moratórium az ügyfél részére mellőzésre került, természetesen a fenti szabálytól eltérően a szerződés az eredeti szerződési feltételek szerint megszűnik.

11. Késedelmi kamat felszámításra kerül-e a moratóriummal érintett fizetési kötelezettségek nem teljesítése miatt?

Társaságunk nem számít fel késedelmi kamatot, tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium jogszabályban van foglalva és egyéb hátrányos jogkövetkezményeket sem alkalmaz a moratórium alatti nemfizetés miatt.

A fizetési moratórium időszaka alatt azonban a tartozás kamatozik, mely kamat elengedésre nem kerül. A kamatot a fizetési moratóriumot követően kell majd megfizetni.

12. Lehet-e előtörlesztéssel élni a fizetési moratórium ideje alatt?

Igen. A jogszabály értelmében a moratórium alatti teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni. Ily módon a moratórium alatt kezdeményezett előtörlesztések esetén az előtörlesztés összegét elsősorban a 2020.03.19. előtt lejárt tartozásra, majd a moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatra, végül a fennálló tőkekintlévőségre kell elszámolni a Ptk. 6:46 §-val összhangban.

13. Késedelmes tartozás esetén történik-e adatszolgáltatás a központi hitelinformációs rendszer (KHR) felé?

A fizetési moratórium nem tekintendő mulasztásnak a KHR tekintetében, ily módon a moratórium alatt a moratóriummal érintett fizetési kötelezettségek nem teljesítése miatt a KHR felé adatszolgáltatás nem történik. Ugyanakkor a moratórium ideje alatt a késedelmes napok száma eltörlésre nem kerül, az változatlan marad, a moratórium lejártát követően - tartozás rendezése hiányában - a késedelmes napok számítása tovább folytatódik. Erre tekintettel, amennyiben a moratórium hatályba lépése előtt lejárt tartozása állt fenn, fizetési szándék esetén először ezen lejárt tartozás rendezése ajánlott, a moratórium lejártát követően alkalmazható jogkövetkezmények (pl. KHR felé történő adatszolgáltatás, azonnali hatályú felmondás) elkerülése érdekében.

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény értelmében fogyasztók esetében Társaságunk a fizetési moratórium lejártát követően átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak a természetes személynek az azonosító adatait és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatait, aki a Társaságunkkal finanszírozási szerződést kötött és: 

- lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és

- ez a minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek esetében Társaságunk a moratórium lejártát követően átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak a vállalkozásnak az azonosító adatait és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

A mulasztás tényének KHR felé történő megküldése esetén, a jövőbeli hitelfelvételek lehetősége beszűkül, tekintettel arra, hogy a hitel felvétele előtt a pénzügyi intézményeknek kötelező a KHR -ben rögzített adatokat a hitelképesség megállapításánál figyelembe venni. A KHR-ben mulasztással szereplő adósok, a pénzügyi intézmények hitelbírálata során kockázatos ügyfélnek minősülnek, így részükre nem, vagy csak korlátozott esetekben nyújtanak új finanszírozást. 

A KHR felé történő adatszolgáltatásról bővebb felvilágosítást Társaságunk honlapján (https://www.porschefinance.hu/uegyfelszolgalat/porsche-finance-szerzodesi-feltetelek/porsche-finance-uezletszabalyzat-es-aktualis-altalanos-szerz) olvashat.

14. Készfizető kezesként, hogyan érint engem a fizetési moratórium?

A szerződő fél nyilatkozata kihat a készfizető kezességre is. A jogszabály rögzíti, hogy a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, így a készfizető kezességvállalás időtartamát is módosítja és a kezesség kiterjed a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamattartozás megfizetésére is.

15. Ha a fizetési moratórium alatt jár le az eredeti szerződési feltételek szerint a futamidő, akkor a lízingelt gépjármű tulajdonjoga hogyan alakul?

Abban az esetben, ha a moratórium ideje alatt a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeket az eredeti szerződési feltételek szerint nem teljesíti, a lízingelt gépjármű tulajdonjoga nem száll át az eredeti futamidő végével, majd csak a fizetési moratórium szerint újrakalkulált futamidő végén vagy pedig akkor, amikor a lízingbevevő a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

16. Kell-e fizetni a gépjárműre vonatkozó biztosítási díjakat?

Igen. A jogszabály által biztosított fizetési moratórium hatálya nem terjed ki a biztosítási díjak fizetési kötelezettségére. Ha a finanszírozási szerződés megkötése során az ügyfél vállalta, hogy kárbiztosítást (Casco biztosítást) köt a gépjárműre, köteles annak díjait a teljes futamidő alatt fizetni. A biztosítás fennálltát Társaságunk, mint társbiztosított jogosult ellenőrizni, valamint a biztosító társaság a biztosítás megszűnéséről Társaságunkat értesíti.

17. Gépjármű használatára vonatkozó szabályok a moratórium ideje alatt is érvényesek?

A moratórium ideje alatt a finanszírozási szerződés gépjármű használatára vonatkozó szabályai változatlan feltételek szerint fennállnak. A járművet rendeltetésszerűen és gondosan kell kezelni, a használati utasítás előírásait, valamint a gyártónak a jármű szervizelési időintervallumokra, illetve a mindenkor szükséges javítások elvégzésére vonatkozó előírásait be kell tartani. Káresemény esetén a kárt szenvedett járművet a márkájának megfelelő hivatalos márkaszervizben kell megjavíttatni. Társaságunk jogosult a jármű rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, a jármű műszaki állapotáról, az üzemeltetés körülményeiről - akár megbízottja útján is - tájékozódni.

18. Felmondható -e a szerződés a moratórium ideje alatt?

A finanszírozási szerződés az ügyfél nem fizetése miatt nem mondható fel, azonban egyéb, a finanszírozási szerződésben meghatározott szerződésszegés miatt (pl. nem rendeltetésszerű használat, fedezet elvonó magatartás stb.) a finanszírozási szerződés azonnali hatállyal felmondható. A pénzügyi lízingszerződés lopás- és totálkár esetén a moratóriumtól függetlenül megszűnik.

19. Milyen jogszabályok alapján áll fenn a fizetési moratórium?

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III.24.) Korm. rendelet.

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.